Învăţământul- pacientul de la A.T.I. (III) Noua Lege a Educatiei

Gata! Se hotărî ! FUneriu e alesul ! He’s the man ! A reuşit ce n-au reuşit Hărdău, Adomniţei şi Andronescu în toată perioada lor în care au stat comod de fotoliul de ministru… Avem o nouă lege: LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE (fără număr)… odată cu ea… măiculiţă… furtuna … valul schimbărilor… potopul în întregul sistem… Dacă până nu demult, se foloseau tot felul de scuze „murdare“ pentru a scăpa de un om, pentru a face lucruri mai mult sau mai puţin ortodoxe în sistem … acum avem bază legală, ce mama n… ?! Ce-i drept era mare nevoie de o nouă lege , cea veche … avea aşa un iz de … ah ! Încă ceva: trebuie musai să se legalizeze şpaga, protocolul, mai pe româneşte: sacoşa plină… Aşa că, dragi dascăli şi dragi cei care aspiraţi la statutul acesta, creşteţi cât mai mulţi porci, găini, gâşte, udaţi bine salteaua că poate sporesc economiile ;)) şi luaţi multe calmante înainte de a da nas cu sistemul….

Noutăţi din LEGE EDUCAŢIEI NAŢIONALE:

Darrrrrrrr înainte de orice, luaţi seamă:

„Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate“. AMIN !

Art. 16
1. Învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăţământul primar şi cel gimnazial. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel târziu în anul 2020.
2. Obligaţia de a frecventa învăţământul de 10 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.

Art. 23.
1. Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
c) învăţământul secundar care cuprinde:
     i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX;
     ii) învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
d) învăţământul profesional, cu durata între 6 luni şi 2 ani;
e) învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

Art. 70
2) Se înfiinţează Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma Şcolară de e-learning, care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de Legea nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, MEdCTS obţinând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse să fie accesibile permanent şi gratuit oricărui elev sau profesor.

3) Unităţile de învăţământ utilizează platforma şcolară de învăţare pentru a acorda asistenţă în timpul sau în afara programului şcolar, sau pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa şcoala.

4) Înfiinţarea, gestiunea şi îmbogăţirea permanentă a Bibliotecii Şcolare Virtuale şi a Platformei Şcolare de e-learning intră în responsabilitatea MEdCTS.

Art. 74
5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de MEdCTS, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:
a) o probă scrisă la limba şi literatura română;
b) o probă scrisă la limba maternă;
c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.

6) Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.

Art. 76.
2) Admiterea la liceu sau la şcoala profesională se realizează după următoarea procedură:
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70 % portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30 % nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Art. 89
În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii – cadru elaborate de MEdCTS.

Art. 90
2) Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.

Art. 91
1) organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.

Art. 96
1) unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi directori adjuncţi , după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7,9 sau 13 membri astfel:

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local.

b) În cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor.

c) În cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.

3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

4) După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.

7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) adoptă proiectul de buget (…);

b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;

c) aprobă curriculumul, la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;

d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;

e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;

f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;

g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice;

i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;

j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;

k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;

l) (…)

Art. 97
1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. (…)

2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;

b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;

c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;

d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;

f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;

g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;

h) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduce; (…)

i) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

Art. 361
1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1:

a) măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul 2012-2013;

b) măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012;

c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei Legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012- 2013;

d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012;

e) măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din 2013;

f) măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului „finanţarea urmează elevul“ se aplică din 2012.

Am obosit….

În continuare programul „Şcoala după Şcoală“ nu beneficiază de finanţare decât dacă faci parte dintr-un grup dezavantajat. Aşa că spor la voluntariat, dragilor profesori care, de dragul meseriei, îi ajută pe elevi la teme şi alte alea:

«Art. 58. 4) Statul poate finanţa programul „Şcoala după şcoală“ pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s